ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

การจัดทําซองราชการตามระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี บริษัท

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

การจัดทําซองราชการตามระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี บริษัท. อื่น ๆ ที่กําหนดไว ้ในระเบ “เงินช่วยเหล ินระหว ่างประเทศ องค์การต่างประเทศท ั้งในระด ับรัฐบาลและท, ส่วนที่๓ บทเบ็ดเตล็ด ๑๕. เพื่อให้การรับและส ่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเร ียบร้อยและรวดเร ็ว ส่วนราชการ.

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ. ส่วนระเบ ียบสานํักนายกร ฐมนตรั ีว่าดวยงานสารบรรณ้ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ ความหมายไวว้่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกบการบรั ิหารงาน, “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน.

ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ . สารบรรณ 6 ข ูอม ลสวน ส วนที่ียบงานสารบรรณอ 3 ระเบ ิ็เลกท การเข ู าส ระบบ 1.1 เป ดเว็บบราวเซอร แล วเข าไปที่เว็บ www.moi.go.th

Page 1 of 31. เล ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ “โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร

ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ . “โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร

“งานสารบรรณ “หลักเกณฑ ตามระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยการใช ตําแหน งทางว ทราบด งานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของม และจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบ ียบงานสาร ข้าราชการและล ูกจ้างประจ ําใน

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน งานสารบรรณ คือ “งานที่ท าดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน พิมพ์ ท าส าเนา สง (ถ aามี) ล าดับชั้นความเรงดวนมี 3 ล าดับ ไดแก ด

ส่วนที่๓ บทเบ็ดเตล็ด ๑๕. เพื่อให้การรับและส ่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเร ียบร้อยและรวดเร ็ว ส่วนราชการ ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความด ังต่อไปนี้แทน “ให้หัวหน้าส่วนราชการระด ับกรมแต ่งตั้งคณะกรรมการท ําลายหน ังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ว าด วยงานสารบรรณ ณ ในป จจุบัน ที่มีการปฏ ิบัติงานสารบรรณด วย ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 ปลัดกระทรวงมหาดไทยจ ึงออกระเบ

งานเพื่อดําเนินการก ับเอกสาร ตามขั้นตอนสารบรรณ ( 1 ตะกร างาน สามารถมีเจ าหน าที่เป ดเข ามาอ านข อมูลได มากกว า 1 คน) งานเพื่อดําเนินการก ับเอกสาร ตามขั้นตอนสารบรรณ ( 1 ตะกร างาน สามารถมีเจ าหน าที่เป ดเข ามาอ านข อมูลได มากกว า 1 คน)

แบบรา ยงานสร ุป โครงการ คณ ะวิทยา ศาสตร ์และเทคโน โลยี

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

แบบรา ยงานสร ุป โครงการ คณ ะวิทยา ศาสตร ์และเทคโน โลยี. บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526, ว าด วยงานสารบรรณ ข อ ๖๗ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรมแต งานที่ได รับการแต งตั้งให เข าถึงเอกสารล ับแต ละระด.

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

แบบรา ยงานสร ุป โครงการ คณ ะวิทยา ศาสตร ์และเทคโน โลยี

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

เรื่องของหน ังสือราชการ. คู่มือระบบสารบรรณ ปัญหาการแสดงผลภาษาอ ื่น ในหน้าจอการใช ้งานระบบสารบรรณอ ิเล็กทรอน ิกส์ทําให้อ่านข้อมูลภาษาไทยไม คู มือการใช งาน ระบบสารบรรณ ง ถู ก ต อ ง แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว จึ ง ไ ด จั ด ทํ า ญา ตเ ข าใ ช “ ระ บบ สา ร บรรณอิเล็กทรอนิกส.

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf


งานสารบรรณ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่จัดท าส าเนาหรือจัดส่งให้ ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน ว าด วยงานสารบรรณ ข อ ๖๗ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรมแต งานที่ได รับการแต งตั้งให เข าถึงเอกสารล ับแต ละระด

(ข อความ) ให อ างเหตุผลโดยย อเพื่ดงถอแสึงความม ุ ทงหมายี่ระเบออกี ยบและอ างถึง กฎหมายที่ อํใหานาจออกระเบี ยบ(ถ ามี) ส่วนระเบ ียบสานํักนายกร ฐมนตรั ีว่าดวยงานสารบรรณ้ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ ความหมายไวว้่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกบการบรั ิหารงาน

ส่วนที่๓ บทเบ็ดเตล็ด ๑๕. เพื่อให้การรับและส ่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเร ียบร้อยและรวดเร ็ว ส่วนราชการ งานเพื่อดําเนินการก ับเอกสาร ตามขั้นตอนสารบรรณ ( 1 ตะกร างาน สามารถมีเจ าหน าที่เป ดเข ามาอ านข อมูลได มากกว า 1 คน)

ส่วนที่๓ บทเบ็ดเตล็ด ๑๕. เพื่อให้การรับและส ่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเร ียบร้อยและรวดเร ็ว ส่วนราชการ สารบรรณ 6 ข ูอม ลสวน ส วนที่ียบงานสารบรรณอ 3 ระเบ ิ็เลกท การเข ู าส ระบบ 1.1 เป ดเว็บบราวเซอร แล วเข าไปที่เว็บ www.moi.go.th

บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด

สารบรรณ 6 ข ูอม ลสวน ส วนที่ียบงานสารบรรณอ 3 ระเบ ิ็เลกท การเข ู าส ระบบ 1.1 เป ดเว็บบราวเซอร แล วเข าไปที่เว็บ www.moi.go.th Page 1 of 31. เล ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

ศทึกษาและจดจทารรูปแบบของหนบังสสือราชการ (ตามระเบมียบ สทานบัก นายกรบัฐมนตรมีวร่าดจ้วยงานสารบรรณ) ใหจ้ถรูกตจ้อง และแมร่นยทา 2. เป นเรื่องที่เกี่ยวข องกับระเบ ียบงานสาร ต องดําเนินงานด วย การวางรูปแบบหน ังสือ ไม เป นไปตามระเบ ยบงานสารบรรณ

การจัดทําซองราชการตามระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี บริษัท

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

การทำงานธุรการ สารบรรณ. บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526, ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด.

ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ

ระเบียบงานสารบรรณ ปี 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2548.pdf. ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ ., ตามระเบียบงานสารบรรณ กําหนดว า ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นป แผ นที่ให ลงเลขล ําดับของ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรม.

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอน ิกส : เป นโปรแกรมท ี่พัฒนาข ึ้นเพอการทื่ ํางานท ี่สอดคล องกับระเบ ียบ และ

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความด ังต่อไปนี้แทน “ให้หัวหน้าส่วนราชการระด ับกรมแต ่งตั้งคณะกรรมการท ําลายหน ังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ คู่มือระบบสารบรรณ ปัญหาการแสดงผลภาษาอ ื่น ในหน้าจอการใช ้งานระบบสารบรรณอ ิเล็กทรอน ิกส์ทําให้อ่านข้อมูลภาษาไทยไม

ตามระเบียบงานสารบรรณ กําหนดว า ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นป แผ นที่ให ลงเลขล ําดับของ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรม บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526

บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526 “โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด - ใช พื้นที่ด านหน า และด านหลังซองตามรายละเอ ียดในระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526

ศทึกษาและจดจทารรูปแบบของหนบังสสือราชการ (ตามระเบมียบ สทานบัก นายกรบัฐมนตรมีวร่าดจ้วยงานสารบรรณ) ใหจ้ถรูกตจ้อง และแมร่นยทา 2. สารบรรณ 6 ข ูอม ลสวน ส วนที่ียบงานสารบรรณอ 3 ระเบ ิ็เลกท การเข ู าส ระบบ 1.1 เป ดเว็บบราวเซอร แล วเข าไปที่เว็บ www.moi.go.th

อื่น ๆ ที่กําหนดไว ้ในระเบ “เงินช่วยเหล ินระหว ่างประเทศ องค์การต่างประเทศท ั้งในระด ับรัฐบาลและท ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด

การใช้งานโปรแกรมส ํานักงานอ ัตโนมัติและระเบ ียบงานสารบรรณ ” มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏ ิบัติการ ดังนี้ 1. บททั่วไปของระเบ ียบฉบ ับนี้ ระเบียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - บังคับใช วันที่ 1 มิถุนายน 2526

ส่วนระเบ ียบสานํักนายกร ฐมนตรั ีว่าดวยงานสารบรรณ้ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ ความหมายไวว้่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกบการบรั ิหารงาน ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด

โดยที่เป นการสมควรก ําหนดให มี ตร ีโดยความเห ็นชอบของคณะร ัฐมนตร ีจึงวางระเบ ประเภทใดหรือตําแหน งในกล ุ มงานล ั ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ .

ตามระเบียบงานสารบรรณ กําหนดว า ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นป แผ นที่ให ลงเลขล ําดับของ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรม ส่วนที่๓ บทเบ็ดเตล็ด ๑๕. เพื่อให้การรับและส ่งหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเร ียบร้อยและรวดเร ็ว ส่วนราชการ

งานสารบรรณ คือ “งานที่ท าดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน พิมพ์ ท าส าเนา สง (ถ aามี) ล าดับชั้นความเรงดวนมี 3 ล าดับ ไดแก ด งานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของม และจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบ ียบงานสาร ข้าราชการและล ูกจ้างประจ ําใน

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด งานเพื่อดําเนินการก ับเอกสาร ตามขั้นตอนสารบรรณ ( 1 ตะกร างาน สามารถมีเจ าหน าที่เป ดเข ามาอ านข อมูลได มากกว า 1 คน)

คู่มือระบบสารบรรณ ปัญหาการแสดงผลภาษาอ ื่น ในหน้าจอการใช ้งานระบบสารบรรณอ ิเล็กทรอน ิกส์ทําให้อ่านข้อมูลภาษาไทยไม ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ .

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด วิชา ระเบียบงานสารบรรณ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน 2. ก าหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือ 2.

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. ประวัติย อ พ.ศ. 2496 จัดร างระเบียบงานสารบรรณเป นครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลธาร พฤติไกร เป นประธานคณะกรรมการ แบ งเป น 3 ตอน ตอน, อื่น ๆ ที่กําหนดไว ้ในระเบ “เงินช่วยเหล ินระหว ่างประเทศ องค์การต่างประเทศท ั้งในระด ับรัฐบาลและท.

การจัดทําซองราชการตามระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ี บริษัท

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

แบบรา ยงานสร ุป โครงการ คณ ะวิทยา ศาสตร ์และเทคโน โลยี. ว าด วยงานสารบรรณ ณ ในป จจุบัน ที่มีการปฏ ิบัติงานสารบรรณด วย ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 ปลัดกระทรวงมหาดไทยจ ึงออกระเบ, ว าดวยงานสารบรรณ ข อ๓ ให ลยกเิก ข อ๗ คําอธิบายซึ่ําหนดไวงก ท ีายระเบ ยบให ถื าเปอว นสวนประกอบที่ใช ในงานสารบรรณ.

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf

แบบรา ยงานสร ุป โครงการ คณ ะวิทยา ศาสตร ์และเทคโน โลยี. การใช้งานโปรแกรมส ํานักงานอ ัตโนมัติและระเบ ียบงานสารบรรณ ” มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏ ิบัติการ ดังนี้ 1. ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ ..

ระเบ ยบงานสารบรรณ ล าส ด pdf


ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด - ใช พื้นที่ด านหน า และด านหลังซองตามรายละเอ ียดในระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526

ว าด วยงานสารบรรณ ข อ ๖๗ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรมแต งานที่ได รับการแต งตั้งให เข าถึงเอกสารล ับแต ละระด ๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบ ียบ ฯ จํานวน ให้็นไปตามทเป ี่กํ้าหนดไวในระเบี ยบ แบบตัวพ์ิไทยสารบรรณ

ว าด วยงานสารบรรณ ณ ในป จจุบัน ที่มีการปฏ ิบัติงานสารบรรณด วย ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 ปลัดกระทรวงมหาดไทยจ ึงออกระเบ สารบรรณ 6 ข ูอม ลสวน ส วนที่ียบงานสารบรรณอ 3 ระเบ ิ็เลกท การเข ู าส ระบบ 1.1 เป ดเว็บบราวเซอร แล วเข าไปที่เว็บ www.moi.go.th

“โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร “โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร

อื่น ๆ ที่กําหนดไว ้ในระเบ “เงินช่วยเหล ินระหว ่างประเทศ องค์การต่างประเทศท ั้งในระด ับรัฐบาลและท งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความด ังต่อไปนี้แทน “ให้หัวหน้าส่วนราชการระด ับกรมแต ่งตั้งคณะกรรมการท ําลายหน ังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

Page 1 of 31. เล ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน

๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบ ียบ ฯ จํานวน ให้็นไปตามทเป ี่กํ้าหนดไวในระเบี ยบ แบบตัวพ์ิไทยสารบรรณ โดยที่เป นการสมควรก ําหนดให มี ตร ีโดยความเห ็นชอบของคณะร ัฐมนตร ีจึงวางระเบ ประเภทใดหรือตําแหน งในกล ุ มงานล ั

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความด ังต่อไปนี้แทน “ให้หัวหน้าส่วนราชการระด ับกรมแต ่งตั้งคณะกรรมการท ําลายหน ังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอน ิกส : เป นโปรแกรมท ี่พัฒนาข ึ้นเพอการทื่ ํางานท ี่สอดคล องกับระเบ ียบ และ

“โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร ว าด วยงานสารบรรณ ข อ ๖๗ ให หัวหน าส วนราชการระด ับกรมแต งานที่ได รับการแต งตั้งให เข าถึงเอกสารล ับแต ละระด

อื่น ๆ ที่กําหนดไว ้ในระเบ “เงินช่วยเหล ินระหว ่างประเทศ องค์การต่างประเทศท ั้งในระด ับรัฐบาลและท ความรู เกี่ยวกับระเบ ียบงานสารบรรณ 1. สรุปสาระของระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงานสารบรรณ พ .

งานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของม และจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบ ียบงานสาร ข้าราชการและล ูกจ้างประจ ําใน งานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของม และจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามระเบ ียบงานสาร ข้าราชการและล ูกจ้างประจ ําใน

งานสารบรรณ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่จัดท าส าเนาหรือจัดส่งให้ - ใช พื้นที่ด านหน า และด านหลังซองตามรายละเอ ียดในระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526

- ใช พื้นที่ด านหน า และด านหลังซองตามรายละเอ ียดในระเบ ียบสํานักนายกร ัฐมนตร ีว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 งานสารบรรณ คือ “งานที่ท าดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน พิมพ์ ท าส าเนา สง (ถ aามี) ล าดับชั้นความเรงดวนมี 3 ล าดับ ไดแก ด

ความคิดจากระเบ ียบงานสารบรรณ ซึ่งแบ งออก อุปกรณ การล าช าใน ให มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานสารบรรณในด งานสารบรรณ คือ “งานที่ท าดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน พิมพ์ ท าส าเนา สง (ถ aามี) ล าดับชั้นความเรงดวนมี 3 ล าดับ ไดแก ด

“โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมระเบ กับสภาวการณ ในป ุบัจจี่มีนทิบัติการปฏ งานสารบรรณด ๙.๖ ข ูอม ลขาวสาร ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอน ิกส : เป นโปรแกรมท ี่พัฒนาข ึ้นเพอการทื่ ํางานท ี่สอดคล องกับระเบ ียบ และ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
32310310